Stichting Muziekeducatie-gelderland  De Cloese 110 7339CR Ugchelen    055-5336439    0653967951
wie zijn wij
Stichting Muziekeducatie-Gelderland
Wie zijn wij?
Wie zijn wij?
Wij zijn een Stichting die opgezet is, om op eren goede en kwalitatieve manier muziekles te geven, zonder winstbejag Het geven van muziekles is als een hobby begonnen en uitgegroeid tot een passie. Het is voor ons ook een uitdaging op met jeugd en senioren op een plezierige manier met muziek bezig te zijn. Wij hebben ons gespecialiseerd om les te geven op de harmonica en Steirische harmonica Ook zijn we begonnen met de AMV-lessen. De lessen worden in Apeldoorn en Putten gegeven.
Voor de Steirische Harmonica gebruiken wij de lesmethode van Florian Michlbauer. Daarnaast worden er ook les gegeven op de harmonica en accordeon. Er zijn les-instrumenten voorradig.
Privacy Policy {Stichting Muziekeducatie-Gelderland} hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. {Stichting muziekeducatie-Gelderland} houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als {Stichting muziekeducatie-Gelderland} zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via e-mail
- - - - - -